ווערב זײַן

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

בין

בין געווען

וועל זײַן

איינצאָל- זײַ

דו

ביסט

ביסט  געווען

וועסט זײַן

מערצאָל- זײַט

ער/זי/עס/מען

איז

איז  געווען

וועט  זײַן

לאָמיר זײַן

מיר

זענען

זענען  געווען

וועלן  זײַן

 

איר

זענט

זענט  געווען

וועט  זײַן

 

זיי

זענען

זענען  געווען

וועלן  זײַן

 

 

ווערב גיין

פּערזעזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

גיי

בין געגאַנגען

וועל גיין

איינצאָל- גיי!

דו

גייסט

ביסט געגאַנגען

וועסט גיין

מערצאָל- גייט!

ער/זי/עס/מען

גייט

איז געגאַנגען

וועט גיין

לאָמיר גיין!

מיר

גייען

זענען געגאַנגען

וועלן גיין

 

איר

גייט

זענט געגאַנגען

וועט גיין

 

זײ

גייען

זענען געגאַנגען

וועלן גיין

 

 

ווערב פֿאַלן

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

פֿאַל

בין געפֿאַלן

וועל פֿאַלן

איינצאָל- פֿאַל

דו

פאַלסט

ביסט געפֿאַלן

וועסט פֿאַלן

מערצאָל- פֿאַלט

ער/זי/עס/מען

פֿאַלט

איז געפֿאַלן

ןןעט פֿאַלן

לאָמיר פֿאַלן

מיר

פֿאַלן

זענען געפֿאַלן

וועלן פֿאַלן

 

איר

פֿאַלט

זענט געפֿאַלן

וועט פֿאַלן

 

זיי

פֿאַלן

זענען געפֿאַלן

וועלן פֿאַלן

 

 

ווערב ליגן

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צייט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

ליג

בין געלעגן

וועל ליגן

איינצאָל- ליג

דו

ליגסט

ביסט געלעגן

וועסט ליגן

מערצאָל- ליגט

ער/זי/עס/מען

ליגט

איז  געלעגן

וועט ליגן

לאָמיר ליגן

מיר

ליגן

זענען  געלעגן

וועלן ליגן

 

איר

ליגט

זענט  געלעגן

וועט ליגן

 

זיי

ליגן

זענעןן  געלעגן

וועלן ליגן

 

 

ווערב פֿליִען

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

פֿלי

בין געפֿלויגן

וועל פֿליִען

איינצאָל- פֿלי

דו

פֿליסט

ביסט געפֿלויגן

וועסט פֿליִען

מערצאָל- פֿליט

ער/זי/עס/מען

פֿליט

איז געפֿלויגן

וועט פֿליִען

לאָמיר פֿליִען

מיר

פֿליִען

זענען געפֿלויגן

וועלן פֿליִען

 

איר

פֿליט

זענט געפֿלויגן

וועט פֿליִען

 

זיי

פֿליִען

זענען געפֿלויגן

וועלן פֿליִען

 

 

 

ווערב קומען

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

קום

בין געקומען

וועל קומען

איינצאָל- קום

דו

קומסט

ביסט  געקומען

וועסט  קומען

מערצאָל- קומט

ער/זי/עס/מען

קומט

איז  געקומען

וועט  קומען

לאָמיר קומען

מיר

קומען

זענען  געקומען

וועלן  קומען

 

איר

קומט

זענט  געקומען

וועט  קומען

 

זיי

קומען

זענען  געקומען

וועלן  קומען

 ווערב וואַקסן

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

וואַקס

בין געוואַקען

וועל וואַקסן

איינצאָל- וואַקס

דו

וואַקסט

ביסט  געוואַקסן

וועסט  וואַקסן

מערצאָל- וואַקסט

ער/זי/עס/מען

וואַקסט

איז  געוואַקסן

וועט  וואַקסן

לאָמיר וואַקסן

מיר

וואַקסן

זענען  געוואַקסן

וועלן  וואַקסן

 

איר

וואַקסט

זענט  געוואַקסן

וועט  וואַקסן

 

זיי

וואַקסן

זענען  געוואַקסן

וועלן  וואַקסן

 

 

 

 

 

ווערב שטיין

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

שטיי

בין געשטאַנען

וועל שטיין

איינצאָל- שטיי

דו

שטייסט

ביסט  געשטאַנען

וועסט  שטיין

מערצאָל- שטייט

ער/זי/עס/מען

שטייט

איז  געשטאַנען

וועט  שטיין

לאָמיר שטיין

מיר

שטייען

זענען  געשטאַנען

וועלן  שטיין

 

איר

שטייט

זענט  געשטאַנען

וועט  שטיין

 

זיי

שטייען

זענען  געשטאַנען

וועלן  שטיין

 

 

ווערב ווערן

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

ווער

בין געוואָרן

וועל ווערן

איינצאָל- ווער

דו

ווערסט

ביסט  געוואָרן

וועסט  ווערן

מערצאָל- ווערט

ער/זי/עס/מען

ווערט

איז  געוואָרן

וועט  ווערן

לאָמיר ווערן

מיר

ווערן

זענען  געוואָרן

וועלן  ווערן

 

איר

ווערט

זענט  געוואָרן

וועט  ווערן

 

זיי

ווערן

זענען  געוואָרן

וועלן ווערן

 

 

ווערב געשען

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

עס

געשעט

איז  געשען

וועט  געשען

 

 

ווערב שטאַרבן

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

ער/זיעס/מען

שטאַרבט

איז  געשטאָרבן

וועט  שטאַרבן

איינצאָל-שטאַרב

 

 

 

 

מערצאָל- שטאַרבט

 

 

 

 

לאָמיר שטאַרבן

 

ווערב פֿאָרן

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

פֿאָר

בין געפֿאָרן

וועל פֿאָרן

איינצאָל- פֿאָר

דו

      פֿאָרסט

ביסט געפֿאָרן

וועסט  פֿאָרן

מערצאָל-פֿאָרט

ער/זי/עס/מען

פֿאָרט

איז געפֿאָרן

וועט פֿאָרן

לאָמיר פֿאָרן

מיר

פֿאָרן

זענע געפֿאָרן

וועלן פֿאָרן       

 

איר

פֿאָרן

זענט געפֿאָרן

וועט פֿאָרן

 

זיי

פֿאָרן

זענען געפֿאָרן

וועלן פֿאָרן

 

 

ווערב לויפֿן

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

לויף

בין געלאָפֿן

וועל לויפֿן

איינצאָל- לויף

דו

לויפֿסט

ביסט געלאָפֿן

וועסט  לויפֿן

מערצאָל- לויפֿט

ער/זי/עס/מען

לויפֿט

איז געלאָפֿן

וועט לויפֿן

לאָמיר לויפֿן

מיר

        לויפֿן

זענען געלאָפֿן

וועלן לויפֿן

 

איר

לויפֿט

זענט געלאָפֿן

וועט לויפֿן

 

זיי

לויפֿן

זענען געלאָפֿן

וועלן לויפֿן

 ווערב זיצן

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

זיץ

בין געזעסן

וועל זיצן

איינצאָל- זיץ

דו

זיצסט

ביסט געזעסן

וועסט זיצן 

מערצאָל- זיצט

ער/זי/עס/מען

זיצט

איז געזעסן

וועט זיצן

לאָמיר זיצן

מיר

        זיצן

זענע געזעסן

וועלן זיצן

 

איר

זיצט

זענט געזעסן

וועט זיצן

 

זיי

זיצן

זענען געזעסן

וועלן זיצן

 

 

 

ווערב שווימען

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

שווים

בין געוuווּמען

וועל שווימען

איינצאָל-שווים

דו

שווימסט

ביסט געשוווּמען

וועסט שווימען

מערצאָל- שווימט

ער/זי/עס/מען

שווימט

איז געשוווּמען

וועט שווימען

לאָמירשווימען

מיר

     שווימען

זענען געשוווּמען

וועלן שווימען

 

איר

שווימט

זענט געשוווּמען

וועט שווימען

 

זיי

שווימען

זענען געשוווּמען

וועלן שווימען

 

 

 

ווערב בלײַבן

פּערזאָן

איצטיקע צײַט

פֿאַרגאַנגענע צײַט

קומעציקע צײַט

אימפּעראַטיוו

איך

בלײַב

בין געבליבן

וועל בלײַבן

איינצאָל-בלײַב

דו

בלײַבסט

ביסט געבליבן

וועסט בלײַבן

מערצאָל- בלײַבט

ער/זי/עס/מען

בלײַבט

איז געבליבן

וועט בלײַבן