יום-טובֿ חנוכּה

 

 

ווערב

סובסטאַנטיוו

אדי.

פּרעפּ

אדוו

אָנצינדן (אָנגעצונדן) : וו להדליק

 

פֿריילעך (פֿריילעכע פֿריילעכער פֿריילעכן) - שמח

בייַ – אצל

 

אָנהייבן (אָנגעהויבן) :וו להתחיל

אייַ / איי (אייער) : דאָס - בֵּיצָה

גרויס (גרויסע גרויסער גרויסן) - גדול

 

 

ווערן (געוואָרן) : וו/איז

להעשות

בולבע (בולבעס) : די
 -
תַּפּוּחַ-אדמה

הייס (הייסע הייסער הייסן) - חַם

 

 

דאַווענען ( געדאַווענט): וו - להתפלל

אות (אותיות ) : דער – אוֹת

וואַרעם (וואַרעמע וואַרעמער וואַרעמען ) – חַם חֹם

 

 

בענטשן ( געבענטשט) : וו - לברךְְ

דריידל ( דריידלעך)

דאָס - סביבון

זודיק (זודיקע זודיקער זודיקן) – רותח מהבִיל

 

 

דרייען זיך ( געדרייט זיך) : וו - להסתובב

דריידעלע (דריידעלעך) : דאָס - סביבון / א.

געל (געלע געלער געלן) – צהוב

פֿון דעם – מְהַ-

אַ ביסל - מֵעַט

טאַנצן (געטאַנצט) : וו

לרקוד

העלד (העלדן) : דער - גיבור

ווייַס (ווייַסע ווייַסער ווייַסן) - לבָן

 

ברען און ברי – להַט

ענדיקן ( געענדיקט): וו

- לסיים

זאַלץ (זאַלצן) : דער –

מֶלַח

 

 

 

בראָטן ( געבראָטן ) : וו לטגן 

חנוכּה-געלט : דאָס – דמי-חנוכה

 

 

 

עסן ( געגעסן) : וו - לאכול

לאַטקע ( לאַטקעס) :דאָס – לביבה

קליין (קליינע קליינער קליינעם) -  קטן

פֿון – מְ

שֶׁל

אָן אַ שיעור – בלי סוף

 ברענען ( געברענט ) : וו  - לבעור

לאַטקעלע (לאַטקעלעך) : דאָס

 

 

בייַ נאַכט - בַּלּילָה

באַפֿעלן (באַפֿעלט ) : לצוות

באַפֿעלט ווערן (באַפֿעלט געוואָרן ) : וו / איז

ליכטל (ליכטלעך) : דאָס – נֵר / ד

לוסטיק (לוסטיקע לוסטיקער לוסטיקן) – עליז שמח

 

בייַ טאָג - בַּיּוֹם

 

ליכט : דאָס - או

 

 

 

דערציילן (דערציילט) : וו - לסַפֵּר

 

ליכטעל (ליכטעלעך) דאָס –  נֵר / א.

שיין ( שיינע שיינער שיינעם)
 - יפה

און - וְ

 

שפּילן ( געשפּילט) :וו - לשׂחֵק

לעפֿל / עסלעפֿל (עסלעפֿלען):דער - כַּּף

 

 

 

 פֿריילעך מאַכן  (פֿריילעך געמאַכט) :  וו – לעשות שמח

מי : די - מַאֲמָץ

 

 

 

מאַכן (געמאַכט) : וו

לעשות

מעל (מעלן) : דאָס/די
 -
קֶמַח

 

 

 

צעשלאָגן (צעשלאָגט) : וו – מוכֶּה, להכות

נס (נסים) : דער
- נס

 

 

 

 פּרעגלען ( געפּרעגלט ) : לטגן

פֿייַער (פֿייַערן/פֿייַערס) : דאָס - דְּלֵקָה

 

 

 

 רייניקן ( גערייניקט ) : וו – לנקות, לטהר

פֿלאַם (פֿלאַמען ) : דער - לֶהָבָה

 

 

 

 

קאַרטאָפֿל (קאַרטאָפֿלעך) : דאָס
 - תַּפּוּחַ-אדמה

 

 

 

 

שמאַלץ (שמאַלצן ) : דאָס - שׁוּמָן מֵהַחָי

 

 

 

          

געדענקען ( געדענקט ) : וו – לזכור

געווינען ( געוואָנען ) : - לנצח 
דערציילן (דערציילט) :   וו - לסַפֵּר

דרייען געדרייט ) :         וו - לסובב

דרייען זיך ( געדרייט זיך ) : וו – להסתובב

הייסן ( געהייסן ) :         וו -   להיקרא בשם

הייסן ( געהייסן ) :        וו - לצוות

טאַנצן ( געטאַנצט) :       וו – לרקוד

מאַכן (געמאַכט) :          וו – לעשות

ענדיקן ( געענדיקט):      וו  - לסיים

עסן ( געגעסן) :             וו – לאכול

 

            

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180377

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0