שם השיעור : זמן הווה - די איצטיקע צייַט

 

נטיית הפועל  - די בייגונג פֿון ווערב

 

לכל פועל ביידיש קיימת צורת יסוד / גרונט פֿאָרם.כלומר בלי סיומת נון או ען 

  דוגמה לצורת יסוד : שרייַב, לערן, איבערזעץ

 

כדי ליצור את צורת הפועל בזמן הווה /איצטיקע צייַט, מוסיפים סיומות לצורת היסוד של הפועל.

אֶל צורת היסוד של הפועל גרונט פֿאָרעם יש להוסיף סיומת סופֿיקס בהתאם לכינוי הגוף /פּערזאָן

 

כלל בסיסי בהטיית הפועל ביידיש :  נון נופלת,   סט,  ט

                                                נון נשארת, ט,   נון נשארת

במשפט ביידיש חייב להיות פועל - הפועל מוטה בהתאם לנושא המשפט אליו מתייחס הפועל.

 

[אני]           איך    ------- [ נון או ען נופלים]    [אנחנו]           מיר  --------ן ( ען )

[את/ה ]      דו      --------סט                             [אתם/אתן]   איר  --------ט

[הוא ]         ער    --------- ט                            [הם/הן]          זיי   --------ן ( ען )
 [היא]         זי      --------- 
ט
[ זה ]          עס    ---------
ט
[תחליף  נושא] מען  ---------
ט
[ מי ]          ווער     ---------ט ?

 

  מען הוא כינוי סתמי שמובנו "מישהו", משתמשים בו כנושא סתמי. לפני פועל אפשר להשתמש בצורה מע. דוגמה: מעגייט, מעלערנט.

דוגמאות להטיית הפועל:

 

  איך לערן        [ אני לומד ]

דו פֿאַרשטייסט [ אתה מבין ]

דו קומסט        [ אתְּ באה ]

ער הייסט        [ הוא מכונה / שמו הוא ]

זי וויל לערנען   [ היא רוצה ללמוד ] * - פועל מודאַלי בגוף שלישי לא מקבל סיומת 'ט'.

ווער לייענט ?   [ מי קורא ?]

מען עסט         [ אוכלים ] = שים לב כינוי הגוף נסתר בתוך הפועל

מע לערנט זיך  [ לומדים]

עס שרייַבט      [ זה כותב ]

   ----

 מיר האָבן ליב [ אנחנו אוהבים ]
איר האָט קינדער [יש לכם ילדים ]
איר זייַט אין שול [ אתן בבית-ספר ]
איר טרינקט  [ אתם שותים ]
זיי זייַנען געזונט [ הם בריאים ]

   

 

כינוי גוף

שרייַבן

רעדן

קומען

לערנען

עסן

דאַרפֿן
פועל מודאלי*

איבערזעצן
פועל מתפצל*

אני

איך

שרייַב

רעד

קום

לערן

עס

דאַרף

זעץ איבער

את/ה

דו

שרייַב+סט

רעד+סט

קומסט

לערנסט

עסט

דאַרפֿסט

זעצסט איבער

הוא

ער

שרייַב + ט

רעד + ט

קומט

לערנט

עסט

דאַרף

זעצט איבער

היא

זי

שרייַב + ט

רעד + ט

קומט

לערנט

עסט

דאַרף [!]

זעצט איבער

זה

עס

שרייַב + ט

רעד + ט

קומט

לערנט

עסט

דאַרף [!]

זעצט איבער

תחליף נושא

מען

שרייַב + ט

רעד + ט

קומט

לערנט

עסט

דאַרף [!]

זעצט איבער

מי

ווער ?

שרייַב + ט

רעד + ט

קומט

לערנט

עסט

דאַרף [!]

זעצט איבער

                 

אנחנו

מיר

שרייַב + ן

רעד + ן

קומען

לערנען

עסן

דאַרפֿן

זעצן איבער

אתם/תן

איר

שרייַב + ט

רעד+ ט

קומט

לערנט

עסט

דאַרפֿט

זעצט איבער

הם/הן

זיי

שרייַב + ן

רעד +ן

קומען

לערנען

עסן

דאַרפֿן

זעצן איבער

 

 סיומת הפועל

כאשר צורת היסוד גרונט פֿאָרעם של הפועל מסתיימת ב: מ, ן, נג, נק , יי, ייַ,  וי, ל (סילאבית)
כמו ב- קומ[ען], לערנ[ען], טרינק[ען] תהא הסיומת של שם הפועל 'ען'.

כלומר : לצורת יסוד [קום, טרינק, לייען] של הפועל שמסתיימת ב: מ', נק', נג', נ', יי, ייַ,  וי, ל'
יש להוסיף לצורת היסוד [גרונט פֿאָרעם]  סיומת -ען-.
צורה זאת נקראת : צורת מקור [אינפֿניטיוו ]: קומען, טרינקען, לייענען. 
 

דוגמה:
  קום     = קומ     + ען        = קומען    ( לבוא)
  טרינק  =  טרינק + ען        = טרינקען ( לשתות )
  חלום   = חלומ   + ען        = חלומען  ( לחלום )
  קלינג   = קלינג  + ען        = קלינגען  ( לצלצל )

  בוי      = בוי      + ען        = בויען     ( לבְנוֹת )

   בהטיית הפועל תיפול הסיומת 'ען' ונקבל חזרה את צורת היסוד [גרונט פֿאָרעם].
 אל צורת היסוד ובמקום 'ען' יש להוסיף את הסיומת בהתאם לכינוי הגוף [ראה טבלה].

 *פועל מאָדאַלי : בפועל מאָדאַלי בכינוי גוף שלישי יחיד לא תתוסף ה-ט. [ראה פרק נפרד].

  

*פועל מתפצל (אַדווערביאלי ) / קאָנווערבן הוא כאשר אל הפועל באינפֿיניטיוו מתווספת קידומת פּרעפֿיקס כמילת יחס :
אַרייַנ-, צוריק-, אַרויפֿ-, איבער-, ומתקבל פועל מתפצל : איבערקומען, צוריקקומען

הפעלים הנוצרים בעקבות תוספת מילת היחס משנים את משמעותם ופרושם ואף דרך השימוש בהם משתנה בזמן הווה [ ראה פרק נפרד פועל מתפצל / קאָנווערבן]

 

   

קיימת קבוצה של פעלים שהם צורות בלתי סדירות של המקור אינפֿיניטיוו ולכן יוצאי דופן בהטייה בזמן הווה : ( ראה במילון ).

 

געבן :  גיב,    גיסט,   גיט,    גיבן,   גיט,    גיבן    = לתת

האָבן : האָב,  האָסט, האָט,  האָבן, האָט,  האָבן  = יש

וויסן :   ווייס,   ווייסט,  ווייסט, ווייסן,  ווייסט, ווייסן   = לדעת

טאָן :   טו,     טוסט,  טוט,   טוען,  טוט,    טוען   = לעשות

זען :   זע,     זעסט,  זעט,  זעען,  זעט,    זעען  = לראות

וועלן:  וויל,    ווילסט,  וויל,    ווילן,    ווילט,   ווילן   = לרצות

וועלן : וועל,   וועסט,  וועט,  וועלן,   וועט,   וועלן  = פועל עזר בונה עתיד

זייַן :   בין,    ביסט,   איז,    זייַנען,  זייַט,    זייַנען = להיות

 

 הערה:    סיומות לפעלים

 כאשר מילה מסתיימת בט', סט', סטו', נ', ען' יש מקום לחשוב שהיא משתייכת לפועל.

 דוגמה:
                  מאַכסטו = דו מאַכסט, בצורת מבנה משפט שאלה. [העושה אתה]
                  האָסטו = דו האָסט, בצורת מבנה משפט שאלה.    [היֵש לךְ/לךָ]

 

                                         

          קיצורים :

 

                 כ'לאַך    = איך לאַך.
                 ס'לאַכט = עס לאַכט.
                 מ'לאַכט = מען לאַכט.
                 מעלאַכט= מען לאַכט    

 מבנה משפט שלילה בזמן הווה:

שלילת רעיון המשפט: - ניין
כאשר מילת השלילה 'ניין' באה בראש משפט. לשלילת רעיון המשפט כולו.
ניין, איך קום ניט.

שלילת הפועל:- ניט/נישט

איך לערן ניט / איך לערן נישט :[אני לא לומד]
דו פֿאַרשטייסט ניט / דו פֿאַרשטייסט נישט [את/ה לא מבין/נה]

שלילת שם-עצם : קיין

 לשלילת שם-העצם יש להוסיף 'קיין' לפני שם העצם.  
תווית השלילה 'קיין' באה במקום אַ / אַן.
מילת השלילה 'קיין' באה גם לפני שם-עצם ברבים ומבטלת את תגית הידוע.

 

 

מיר האָבן ניט קיין ביכער

ער האָט ניט ליב קיין קולה

 

מבנה משפט שאלה בזמן הווה :

במשפט שאלה פֿרעגזאַץ על הפועל הראשון והנושא להחליף מקום.

 

וואָס לערן איך ? [ מה אני לומד ]

ווי אַזוי פֿאַרשטייסט דו [ באיזה אופן אתה מבין ? ]

ווען קומסט דו ? [ מתי אתְּ באה ? ]

ווי הייסט ער ? [ איך הוא מכונה / שמו הוא ]

וויפֿל וויל זי לערנען ? [ כמה רוצה היא ללמוד ? ] * - פועל מאָדאַלי בגוף שלישי לא מקבל סיומת 'ט'.

ווער לייענט ? [ מי קורא ]

וואָס עסט מען ? [מה אוכלים ? ]

 

  • להתבייש = זיך שעמען
  • להכיר = דערקענען
  • לקפוץ = שפּרינגען
  • לנוח = רוען
  • ללעוס = קיַיען

 

 

 

 

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180377

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0