א
אַבראַמאָוויטש, מאַקס
אויערבאַך, אפרים  [1892 - ] בעלץ, בעסאַראַביע

איגנאַטאָוו, דוד [1885 - 1954 ]

אייכענראנד, לייזער [1912 - ] דעמבלין, פוילן

איינהאָרן, ד.
אימבער, ש. י. [1942-1889] יעזשערני, מזרח-גאַליציע
אייסן, אברהם [1886- ] בריסק דליטא

אלמי, א. {פס' פון אליהו-חיים שעפס} [1892 - ] ווארשע, פוילן

אליהו בחור
אָליצקי, לייב [1892 - ] טריסק, ווהלין

אַלפערסאָן, מרדכי

אנ-סקי, ש. [1920-1863] טשאַשניק, ווייסרוסלאַנד 

אָפאַטאָשו, יוסף

אש, שלום

ב

באַסאָק, משה [1907 - ] קאָוונע, ליטע
באַסין, מ. [1889 - ] ניווקעס, ווייסרוסלאַנד
באַסמאַן, רבקה [1925 - ] ווילקאמיר, ליטע

בארדיטשעווער, זעליג

באריישאַ, מנחם

באַשעוויס-זינגער, יצחק

ביאַלאָסטאָצקי , ב. י. [1892 - ] פומפיאַן, ליטא 
ביאליק, חיים-נחמן [1934-1873] דאָרף ראַדי, ווהלין

בינימין, ה. {פס' פון בנימין הרושובסקי} [1928 - ] ווילנע, ליטע
בירשטיין, יאָסל [1920 - ] ביאַלאָ-פאָדלאָסקאַ, פּוילן

בערגעלסאן, דוד

בראָדערזאָן, משה
בת טובים שרה

ג

 

גאָלדפאַדן, אברהם [1908-1840] אַלט-קאָנסטאַנטין, ווהלין

גאָרדין, יעקב

גוטמאן, ראזא [1903 - ] קאוונע ליטע

גורין, משה {פס' פון משה גורעוויטש} [1921 - ] ווילנע, ליטע
גיימאַן, י. מ. [1957-1893] זשיכלין, פּוילן
גלאַטשטיין, יעקב [1896 - ] לובלין, פּוילן

גלאַנץ, יעקב [1902 - ] אין דער יידן קאָלאָניע נאָוואָוויטעבסק, אוקראַינע

גליק, הירש

גליקל פון האַמיל
געבירטיג, מרדכי {פסעוודאנים פון בערטיג} [געב' 1877 אין קראקוו, גאליציע - 4טן
יוני 1942 דערשאָסן דורך נאצים]

גראַדע, חיים [1910 - ] ווילנע, ליטע
גראָס, נפתלי [1956-1896] קאָלאָמיי, מזרח-גאַליציע
גרינבלאט, עליזה [1888 - ] אזאררינעץ, אוקראינע

גרינברג, אורי, צבי

ד
דינעמזאָן, יעקב

ה
האַלקין, שמואל
האַלפערן, משה-לייב

האפשטיין, דוד

הירשביין, פרץ
העלער, בינעם [1908 - ] ווארשע, פוילן

ו

וואָלף, לייזער {מעקלער} [1943-1910] ווילנע, ליטע

וואָרזאָגער, ש. [1917 - ] כעלעם, פּוילן

וואַרשאַווסקי, מאַרק [ - ]

וואַרשאווסקי, עוזר

וויינפער זישע, {וויינפערלעך} [1957-1892] טריסק, ווהלין.

ווייַנער, לעאָן

וויַינריַיך, מאַקס
וויינשטיין, בעריש [1905 - ] ריישע, גאליציע

ווייסענבערג, א. מ.
וועפרינסקי, ראַשעל [1894 - ] איוואַנקאָוו, אוקראַינע

ז
זאַק, אברהם [1891 - ] אַמדור, פּוילן

זינגער, י. י.

זשיטאָמירסקי, א.

ח
חפץ-טוזמאַן, מלכה [1896 - ] דארף כייטשא, ווהלין

ט
טקאַטש, מ. ז. [1894 - ] דאָרף פריגאַרסק, קיעווער גוב', אוקראינע

י
יהואש {ליטעראַרישער נאָמען פון יהואש-שלמה בלומגאַרטן}[1927-1871
ווערזשבאָלאָוו, סוּוואַלקער געגנט, פּוילן.
יוד, נחום {פסעוודאָנים פון נחום יערוסאַלימטשיק} [1888 - ] באָבער, ווייסרוסלאַנד

יונין, וואָלף [1908 - ] אירקוטסק, רוסלאַנד

יונגמאַן, משה [1922 - ] כאָדאָראָוו, גאַליציע
יפה, לייב [1948-1875] גראָדנע, פּוילן
יפה, מרדכי [1899 - ] דוסיאַט, ליטא

כ

כאָריק

ל
לאקער, מלכה [1887 - ] קוטי, מזרח-גאליציע

לוצקי, אהרון {פס' פון אהרן צוקר} [1957-1893] דעמידאָווקע, ווהלין.

לייב, מאַני
לייוויק, ה. {לייוויק-האלפערין} [1888 - ] איהומען ווייסרוסלאַנד

לייזעראוויטש, י.

ליפשיץ, מרדכי [1922 - ] ווילנע, ליטע
לעיעלעס, אהרן {גלאַנץ} [1889 - ] וולאָצלאַוועק, פּוילן
לערער, יחיאל [1943-1900] מראָזי, לעבן קאַלושין, פּוילן

מ
מאַגולעסקאָ, זיגמונד

מאַטעס, דייטש [1894 - ] ראקיטָנע, אוקראַינע
מאָלאָדאָווסקי, קאַדיע [1893 - ] קאַרטוז-בערעזע, פּוילן

מאָניק, י. {לעדערמאַן} [1909 - ] בענדער, בעסאַראַביע
מאַנגער, איציק [1901 - 1969] טשערנאָוויץ, בווקאָווינע
מאַרקיש, פרץ [1952-1895] פאָלאָנע, ווהלין

{מעשה בוך פון 1602}
מנדעלע מוכר ספרים {שלום-יעקב אבראמאוויטש} [1917-1834]

נ

נאַדיר, משה

גאָטליב, נח-יצחק [1903 - ] קאָוונע, ליטע

נאָמבערג, ה. ד

נחמן בראצלעווער

ניידוס, ליַיב
ניגער,שמואל
ס

סעגאַלאָוויטש, ז.

סדן, דב {שטאָק} [1902 - ] בראָד, גאַליציע.
סוצקעווער, אברהם [1913 - ] סמארגאן, ליטע
סיגאַל, אסתר [1895 - ] סאָלאָפּקאָוויץ, פּאָדאָליער גוב'
סיגאַל, י. י. [1896 - ] סאָלאָפקאָוויץ, פאָדאָליע

ספעקטאָר, מרדכי

ע

עדלשטאַט, דוד

עטינגער, שלמה [1856-1800]

פ
פאַפיערניקאָוו, יפה [1899 - ] וורשע, פּוילן
פאָטאַש, ריקודה [1903 - ] טשענסטאָכאָוו, פוילן

פוקס, חיים-לייב [1895 - ] לאָדזש, פּוילן
פיכמאן, יעקב [1958-1881] בעלץ, בעסאַראַביע

פינסקי, דוד

פינקעלשטיין, מיכאל

פישמאַן, רחל [1935 - ] פילאַדעלפיע, אַמעריקע

פעפער,

פערלמוטער, ארנאלד
פרוג, שמעון [1916-1860] באָבראָווי-קוט, קאָלאָניע אין כערסאַנער גוב' אוקראינע

פרידמאן, יעקב [1910 - ] מילניצקע, גאליציע

פרידזעל, לויס

פּרייל, גבריאל [1910 – דאָרפּאַט, עסטאָניע
פרץ, יצחק לייבוש [1915-1852]

 

צ

{צאינה וראינה} – עברי-טייַטש

צונזער, אליקום [1913-1840] ווילנע, ליטע
ציטרירן, גיטל [1900 - ] אָפאַלאָ, פּוילן
צייטלין, אהרן [1898 - ] אוּוואַראָוויטש, ווייסרוסלאַנד

ק

קאטשערגינסקי, שמערקע

קאלושינער, ב
קאליר, אליעזר [1893 - ] אין א שטעטל גראדנער גוב' , פוילן
קאַץ, מעניקע [1906 - ] סווענציאַן, ליטע
קאַצענעלסאָן, יצחק [1944-1886] קאַרעליץ, ווייסרוסלאַנד
קאָרן, רחל [1898 - ] דאָרף פאָדליסקי, ביַי מאָשציסק, גאַליציע
קובנר, אבא

קולבאַק, משה

קיפניס, ל
קליגער, קהת [1904 - ] וולאַדימיר-וואָלינסק, ווהלין

ר


ראוויטש, מלך {פס' פון זכריה-חנא בערגנער} רעדעם, מזרח-גאליציע.
ראָזאָף, ל. [1894 - ] פאַוואַלאָטש, אוקראַינעץ
ראָזענפעלד, מאָריס (משה-יעקב) [1923-1862] דאָרף באַקשא, סוּוואלקער געגנט,

פּוילן.

ראַפּפּ [1914 - ] גרייעווע, רוסלאַנד
ראשעל, וועפרינסקי [1894 - ] איוואַנקאָוו, אוקראַינע
רובינשטיין, יוסף [1904 - ]

רודניצקי, לאה

רומשינסקי, יוסף
רייזען, אברהם [1953-1876] קאָידענאָוו, ווייסרוסלאַנד

רייזען, זלמן

ש

שארגעל, י. צ. [1905 - ] כעלעם, פוילן

שווארץ, י. י

שולשטיין, משה [1911 – קאָריוו, פּוילן
שומיאַטשער-הירשביין [1902 - ] האָמעל, ווייסרוסלאַנד
שזר, זלמן {רובאַשאָוו} [1889 - ] מיר, ווייסרוסלאַנד
שטאָל, יעקב {שמחה אייזען} [1959-1900]

שטיינבארג, אליעזר
שטיקער, מאיר [1905 - ] בויבעריק, גאליציע
שלום עליכם [1916-1859]

שמולעוויטש, שלמה
שמרי, ארי ה [1907 - ] קאלושין, פוילן

שנהוד, שלמה [1912 - ] אָזיערניע, מזרח-גאַליציע

שניאור, זלמן

שפיגל, ישעיהו

שפירא, ל

ת

 

 

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 180377

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©
0